Tư vấn môi giới & cho thuê

  • Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán ký kết hợp đồng
  • Làm đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc đàm phán, ký hợp đồng mua, bán, chuyển nhượng, thuê và thuê mua BĐS
  • Cung cấp thông tin, hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS.